ionic3禁用返回按钮

ionic3禁用返回按钮的话需要给 ion-navbar 添加 hideBackButton="true" 属性即可,如下:


<ion-navbar hideBackButton="true">  
    <ion-title>Sub Page</ion-title>  
</ion-navbar>  


或者通过控制 ViewController 来实现:this.viewCtrl.showBackButton(false);